Centos Sürücü Ekleme/Çıkarma

Önce sisteme dahil olan diskleri listeleyelim

fdisk -l

Sürücüyü ekleyeceğimiz dizini seçelim

mkdir /mnt/DIZINADI

Sürücüyü başlatalım

mount /dev/SURUCUADI /mnt/DIZINADI

Sürücüyü başlangıca eklemek içinse

nano /etc/fstab
en altta ekle
/dev/SURUCUADI   /mnt/DIZINADI  ext4  defaults  0  0

Sürücüyü çıkarmak için

umount /dev/SURUCUADI

hdparm ile linux hdd hızını ölçme

hdparm ile ssh ile disk hızını ölçmek için önce sunucuda kurulu değilse kurulum yapalım

yum install hdparm -y

Kurulumdan sonra test için

hdparm -tT /dev/vda

Örnek hız test sonucu

/dev/vda:
Timing cached reads:  21268 MB in 2.00 seconds = 10648.79 MB/sec
Timing buffered disk reads: 106 MB in 3.07 seconds = 34.54 MB/sec

CentOS 7 Gnome Desktop Kurulumu

CentOS 7 Gnome Desktop Kurulumu

Mevcut yazılım grupları listelemek için

yum grouplist

Gnome Desktop kurulumu için :

sudo yum groups install "GNOME Desktop"
veya
sudo yum groupinstall "GNOME Desktop"

Centos 7 Server için masaüstü

sudo yum groups install "Server with GUI"
veya
sudo yum groupinstall "Server with GUI"

İşletim sistemi GUİ ile beraber başlaması için

sudo systemctl set-default graphical.target

son olarak

sudo systemctl start graphical.target

————————————————

Firewalld kapatma

Sisteminizinde WHM/cPanel kuruluysa muhtemelen port sorunu yaşayacaksınız.
Bu durumda Firewalld kapatmak gerekir. Kapatmak için ;

systemctl disable firewalld
systemctl stop firewalld

Uygulayin

Emin olmak icin

systemctl status firewalld

————————————————

VNC Kurulumu

Masaüstü kurulumu tamamlandıktan sonra uzaktan bağlantı gerekli. Bu durumda en iyi çözüm VNC

yum install tigervnc-server
cp /lib/systemd/system/vncserver@.service /etc/systemd/system/vncserver@:1.service

Ufak bir iki ayar gerekli

nano /etc/systemd/system/vncserver@:1.service

Açılan editörden kalın işaretli alanlar şeklinde. siz bunu root olarak değiştirin.

[Service]
Type=forking
# Clean any existing files in /tmp/.X11-unix environment
ExecStartPre=/bin/sh -c '/usr/bin/vncserver -kill %i > /dev/null 2>&1 || :'
ExecStart=/usr/sbin/runuser -l root -c "/usr/bin/vncserver %i"
PIDFile=/home/root/.vnc/%H%i.pid
ExecStop=/bin/sh -c '/usr/bin/vncserver -kill %i > /dev/null 2>&1 || :'

[Install]
WantedBy=multi-user.target

VNÇ sistemle beraber başlaması için

systemctl daemon-reload
systemctl enable vncserver@:1.service
reboot
systemctl start vncserver@:1.service

SSH Komutları

SSH Komutları
ls Dizinde bulunan her şeyi listeler.
ls -a Gizli dosyalar ve dizinlerle beraber listeler.
ls -l Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.
tar -zxpf Uzantısı tar.gz olan sıkıştırılmış dosyaları açar.
tar -xpf Uzantısı .tar olan dosyaları açar.
gunzip Uzantısı .gz olan dosyaları açar.
cp Dosyayı kopyalar.
mv Bir dosyayı başka bir dizine taşımanızı sağlar ya da dosya adını değiştirir.
mkdir Yeni bir dizin oluşturmanızı sağlar.
rmdir Belirtilen dizini silmenizi sağlar.
rm Dosya silmenizi sağlar. ör: rm log.txt
rm -rf Dizin silmenizi sağlar.
cd Belirtilen dizine geçmenizi sağlar. ör: cd klasor
cd .. Bir üst dizine geçmenizi sağlar.
cd ~ En üst dizine çıkmanızı sağlar.
pwd O anda bulunduğunuz dizini görüntüler.
pico Belirtilen dosyayı text editör ile düzenlemenizi sağlar.
ftp Belirtilen siteye FTP bağlantısı sağlar.
lynx Belirtilen siteyi görüntüler.
df Harddisk istatistiklerini gösterir.
quota Disk kullanımınızı gösterir.
uname İşletim sisteminin durumunu gösterir.
whoami Kendi bilgilerinizi gösterir.
who Sunucuya bağlı olanları gösterir.
last Hesabınıza yapılan en son bağlantıyı gösterir.
whereis Belirtilen dosyanın nerede olduğunu gösterir.
BitchX IRC programını çalıştırır.
mail Postalarınızı kontrol eder.
ps -x Sizin çalıştırdığınız işlemleri gösterir.
ps -a Sunucuda çalıştırılan tüm işlemleri gösterir.
ps -ux Çalıştırılan işlemlerin CPU/RAM kullanımıyla gösterir.
kill Pid numarası verilen işlemi durdurur.
kill -9 Pid numarası verilen eggdrop işlemini durdurur.
killall Belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur.
whatis Belirtilen komutun açıklamasını verir.
man Komut hakkında yardım görüntüler
passwd Shell hesabınıza girerken kullandığınız şifreyi değiştirmenizi sağlar. Kullanımı: passwd kullaniciadi
vhosts ya da vhost Sistemde bulunan vhostları (virtual host) listeler.(BNC için kullanabilirsiniz)
ip addr Linux makinenin ip adresini öğrenme komutu

Linux Makinede SSH ile Hesap açmak
Root hesap açma : adduser login & chown mavigok /home/login & passwd pass1 , passwd pass2
reboot Linux Sunucuya restart atmak için kullanılır.
service mysql restart mysql restart atar
service httpd restart apache ye rest atar
service httpd stop Sitelere ulaşımı kapatır
apf -d ipadresi verilen ipe ban atar
service apf restart apf ye restart atar
netstat -n sunucuya baglanan ipleri gösterir
netstat -a sunucuya bağlanan reseller ipleri gösterir(Proxy kullanmanız fark etmez her zaman gerçek çıkış ipi görünür)
top Sistem cpu kullanımını gösterir.
uptime Uptime Durumu

Linux Sunucuda İp Banlama
ip banlama : iptables -A INPUT -s 151.80.59.115 -j DROP
ip ban kaldırma : iptables -X INPUT -s 151.80.59.115 -j DROP
Servera dosya çekme : wget http://www.webadresi.com/dosyaadi.zip
Zip açma : unzip dosya.zip
Tar.gz açma : tar -zxvf dosya.tar.gz
Gzip açma : gunzip dosya.tar.gz
Dosya sıkıştırmak tar cvzf dosyaadi.tar.gz
Sql Yükleme : mysql -u dbkullanıcıadi -p dbadi < yedek.sql
Linux Sunucuyu Yedekleme (home dizinine sunucudaki tüm siteleri yedekler)
cd /home
for i in $(ls /var/cpanel/users); do /scripts/pkgacct $i;done

xsunucu.com’dan alıntı yapıldı.

SSH ile FTP bağlantısı ve dosya çekme

Linux sistemlerde SSH ile FTP bağlantısı kurarak hızlı dosya aktırımları gerçekleştirme çok kolay öncelikle SSH ile giriş yapıyoruz.

Dosyayı indireceğin dizine git

[root@server ~]# cd /home/seker/public_html/
[root@server public_html]#

 

Bağlantı sağlamak için

[root@server public_html]# ftp
ftp> open domainadı.com veya ip adresi gir

 

ardından kullanıcı adı ve şifreni gir.

Connected to xxxx.com (xxx.xxx.xxx.xxx).
220---------- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] ----------
220-You are user number 1 of 50 allowed.
220-Local time is now 17:20. Server port: 21.
220-This is a private system - No anonymous login
220-IPv6 connections are also welcome on this server.
220 You will be disconnected after 15 minutes of inactivity.
Name (xxxxxx.com:root): kullaniciadi
331 User webonze OK. Password required
Password:
230 OK. Current restricted directory is /
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.

sunucuya baglantı kuruldu.

Dosya cekmek için get dosyaadi.tar.gz
Böylece dosyayı sunucuna hızlı bir şekilde çekebilirsin.